Chính phủ bang Victoria đã xác định mười lĩnh vực chiến lược trong Chiến lược ngành giáo dục quốc tế, để giúp cung cấp các dịch vụ giáo dục chất lượng, tăng cường trải nghiệm của sinh viên, hỗ trợ tăng trưởng xuất khẩu và việc làm, và đảm bảo khả năng cạnh tranh của bang Victoria trong một môi trường năng động và biến đổi nhanh chóng.

Chiến lược này là một tầm nhìn mới mẻ về giáo dục quốc tế và là trọng tâm để chứng minh vị thế của bang Victoria là một Bang Giáo dục, với các dịch vụ giáo dục đổi mới và chất lượng cao được công nhận trên toàn cầu. Chiến lược này tạo một khuôn khổ cho các hành động giải quyết tốt nhất những thách thức và cơ hội thay đổi nhanh chóng mà lĩnh vực giáo dục quốc tế của chúng tôi phải đối mặt.

Trong chiến lược này có trọng tâm đổi mới về tham gia nghiên cứu, phát triển hơn nữa các dịch vụ quốc tế tại các nhà trường của chúng tôi và hỗ trợ tăng trưởng giáo dục quốc tế trên toàn bang, bao gồm cả tại Victoria khu vực.

Quan trọng hơn, Chiến lược này còn là một tuyên bố hợp tác - được thông báo thông qua sự tham gia của tất cả các thành phần trong lĩnh vực của chúng tôi và các hành động tương lai sẽ được thực hiện cùng với các tổ chức, ngành và cộng đồng.

Giáo dục Quốc tế đã được xác định là một ngành ưu tiên trong Quỹ Ngành Tương lai của Chính phủ bang Victoria và là một phần quan trọng trong kế hoạch Quay lại công việc (Back to Work) của Chính phủ bang. Bên cạnh việc công bố Chiến lược, Chính phủ bang Victoria còn công bố một Chương trình Tăng trưởng Ngành có trị giá 20 triệu Đôla. Chương trình Tăng trưởng Ngành này cung cấp tài chính cho các dự án tại bang Victoria trong các lĩnh vực ưu tiên Ngành tương lai, trong đó có giáo dục quốc tế.