Trên trang này

 • Dữ liệu cá nhân của bạn
 • Dữ liệu truy cập trang
 • Bảo mật thông tin và an ninh

Bộ Phát triển kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên bang Vitoria là đơn vị chủ quản của website này thay mặt Study Melbourne.

Tuyên bố về quyền riêng tư này chỉ áp dụng với Bộ Phát triển kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên bang Vitoria. Tuyên bố này phù hợp với chính sách quyền riêng tư của Bộ. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên về quyền riêng tư để được cung cấp một bản tuyên bố này:

Nhân viên về quyền riêng tư
Bộ Phát triển Kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên

GPO Box 2392
Melbourne, VIC, 3001, AUS
ĐT: (+ 61 3) 9665 9535
Email cho chúng tôi privacy@ecodev.vic.gov.au

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng với các website khác mà bạn truy cập thông qua một liên kết có trên website Studty Melbourne. Bạn có trách nhiệm phải kiểm tra chính sách quyền riêng tư trên bất kỳ website nào mà bạn truy cập vào, trong đó có cả các chính sách về

 • thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trên website đó
 • tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân
 • tiết lộ thông tin cá nhân
 • thu thập và sử dụng dữ liệu truy cập website
 • các nhà cung cấp dịch vụ đo lường số liệu website  do Bộ sử dụng
 • bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Website này thu thập thông tin cá nhân khi bạn:

 • gửi câu hỏi qua email
 • nộp một số loại mẫu đơn.

Cán bộ nhân viên của Bộ Phát triển kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên sử dụng các thông tin cá nhân thu được từ các đơn mẫu và câu hỏi qua email để trả lời các cá nhân và thảo luận về  các câu hỏi cụ thể mà các cá nhân đưa ra.

Chúng tôi không thêm địa chỉ email và bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà bạn cung cấp vào danh sách gửi thư nếu bạn chưa cho phép.

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Các yêu cầu truy cập các tài liệu có chứa thông tin cá nhân thuộc sở hữu của Privacy Vicrotia được xử lý theo đúng các quy định tại Đạo luật Tự do thông tin năm 1982 và có thể được gửi tới:

Giám đốc bộ phận Tự do thông tin
Bộ Phát triển Kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên
GPO Box 2392
Melbourne, VIC, 3001, AUS
ĐT: (+61 3) 9208 3112
Email cho chúng tôi foi@ecodev.vic.gov.au

Nếu không thể áp dụng Đạo luật tự do thông tin, Giám đốc bộ phận Tự do thông tin sẽ kiểm tra xem có thể cho phép tiếp cận thông tin theo quy định IPP6, quy tắc tiếp cận thông tin theo Đạo luật Bảo mật và Bảo vệ dữ liệu năm 2014 hay không.

Tiết lộ thông tin cá nhân.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu bạn chưa cho phép, trừ khi chúng tôi buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có tiến hành điều tra về hành vi nghi ngờ không đúng hoặc phạm pháp, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có quyền kiểm tra các hồ sơ máy chủ website trong phạm vi quyền hạn theo pháp luật của mình. Một ví dụ về trường hợp này đó là cuộc điều tra các tin nhắn nghi ngờ là tin nhắn phá hoại hoặc lạm dụng.

Thu thập và sử dụng dữ liệu truy cập website

Cookie

Website này sử dụng 'cookie'. Một cookie là một khối dữ liệu được chia sẻ giữa máy chủ website và trình duyệt của người dùng. Các cookie cho máy chủ biết thông tin để nhận diện người dùng, mô hình truy cập website cũng như những sở thích của người dùng.

Khi sử dụng cookie, Bộ Phát triển kinh tế, Việc làm, Giao thông và Tài nguyên không ghi lại bất kỳ thông tin cá nhân hay thu thập tên hoặc thông tin chi tiết về các giao dịch thương mại. Bên cạnh đó, Bộ cũng không sử dụng cookie làm cơ sở marketing trực tiếp.

Dữ liệu dựa trên luồng nhấp chuột

Những thông tin phi cá nhân sau đây được máy chủ của website này tự động ghi lại chỉ nhằm mục đích quản trị hệ thống và thống kê:

 • địa chỉ máy chủ của bạn
 • tên miền trên cùng của bạn (ví dụ: .com, .au, .gov)
 • ngày và thời gian bạn truy cập website này
 • các trang bạn đã truy cập và tải xuống
 • địa chỉ trang bạn truy cập cuối cùng
 • hệ điều hành của bạn
 • loại trình duyệt bạn đang sử dụng

Nếu dữ liệu này có thể khiến người khác có thể nhận dạng được bạn, Bộ sẽ không cố gắng xác định danh tính các cá nhân dựa trên những hồ sơ mà máy chủ tự động tạo ra trừ khi cần phải xác định để điều tra hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy định.

Web Beacon

Một web beacon là một hình ảnh đồ họa nhỏ được đặt trên một trang hoặc trong một email được sử dụng để xác định hành vi của người dùng. Các web beacon này liên quan đến cả dữ liệu dựa trên dòng nhấp chuột và cookie. Khi mã HTML dành cho web beacon chỉ vào một trang để truy xuất hình ảnh, đồng thời web beacon này có thể chuyển các thông tin như địa chỉ IP của máy tính đã truy xuất hình ảnh đó, thời điểm và khoảng thời gian xem Web beacon đó, loại trình duyệt đã truy xuất hình ảnh đó và các giá trị cookie đã đặt ra trước đó.

Các web beacon được sử dụng trên website này chỉ nhằm mục đích thống kê, chứ không nhằm nhận diện danh tính của bạn hay xác định hoạt động duyệt tìm của bạn.

Các nhà cung cấp dịch vụ đo lường số liệu website  do Bộ sử dụng

Website này hiện sử dụng Google Analytics làm nhà cung cấp dịch vụ giám sát website.

Bảo mật thông tin và an ninh

Nhân viên về quyền riêng tư và tất cả cán bộ nhân viên khác của Bộ có nghĩa vụ phải xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách bảo mật. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định của Đạo luật Bảo mật và Bảo vệ dữ liệu năm 2014.

Website này sử dụng các phương tiện truyền tin bảo mật nếu phù hợp. Xin lưu ý rằng vẫn có những rủi ro khi truyền thông tin qua mạng internet. Nếu bạn quan ngại về vấn đề chuyển tài liệu nhạy cảm đến Study Melbourne thông qua internet, hãy liên hệ với chúng tôi bằng điện thoại hoặc thư tín.