Trung tâm Học tập Melbourne dành cho Học sinh

Thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ thực tiễn cho mọi học sinh quốc tế ở Victoria.

Email: info@studymelbourne.vic.gov.au

Hiện đang đóng cửa

17 Hardware Lane Melbourne

1800 056 449

17 Hardware Lane, Melbourne VIC 3000

Chào mừng tới Trung tâm Sinh viên Study Melbourne